Atomenergia alkalmazása körében eljáró minősített szakértők

2020

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők foglalkoztatásának és a harmadik fél általi minősítésének követelményeit az elmúlt nyáron módosított atomtörvény és az egy éve kiadott 247/2011. (XI. 25.) Kormányrendelet tartalmazza. Az eltelt időszak igazolta a várakozást, mára már több mint százhetven szakember jelentkezett a területi mérnöki kamaráknál minősítésre, így közülük több mint száz szakértő adata szerepel a Magyar Mérnöki Kamara internetes honlap (www.mmk.hu) Névjegyzék rovatában, így az országos közhiteles névjegyzékben.

Az Atv. új 19/A. – 19/D. §-ainak felhatalmazása alapján 2011. december közepén a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet, a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet, az 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet alapján elkészült az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőkre vonatkozó Minősítési Ügyrend, melyet az MMK Elnökség jóváhagyott.

A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján „Az engedélyes… független szakértői értékelések rendszerével biztosítja, hogy a nukleáris létesítményben végzett átalakítások megfelelnek a nukleáris és a műszaki biztonsági szabályoknak, és teljesülnek a nukleáris biztonsági követelmények.” Szakértő az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel (szakképzettséggel), alapképzésben szerzett végzettség esetén legalább nyolc év, mesterképzés esetén legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A jelzett jogszabályok, különös tekintettel a 247/2011. (XI. 25.) Kormányrendelet és az ezek mentén kialakított hatósági-kamarai minősítési rendszer 2012. január végén megkezdte érdemi megfelelőség-értékelési munkáját. Az OAH és az MMK vezetői által felkért tizenegy fős testület, azaz a szakértőket Minősítő Bizottság (MB) megfelelőség-értékelési tevékenysége a jelentkező személyre vonatkozó, a jogszabályokban előírt követelmények teljesülésének elbírálására irányul. A kijelölt szakterületek:

Elöljáróban érdemes néhány szakkifejezést megismerni és értelmezni, melyek forrása az MSZ EN ISO/IEC 17000:2005 Megfelelőség-értékelés. Szakszótár és általános elvek jelű szabvány:

  1. Megfelelőség-értékelést végző testület: Olyan testület, amely megfelelőség-értékelési szolgáltatásokat végez. (A megfelelőség-értékelés, annak bizonyítása, hogy egy személyre vonatkozó, előírt követelmények teljesülnek.)
  2. Első fél által végzett értékelési tevékenység: Értékelési tevékenység, amelyet az a személy vagy szervezet végez, aki, vagy amely a tárgyat szolgáltatja.
  3. Második fél által végzett értékelési tevékenység: Értékelési tevékenység, amelyet olyan személy vagy szervezet végez, aki, vagy amely felhasználóként érdekelt a tárgyban. Az értékelést végző személyek vagy szervezetek lehetnek például termékek rendelői, felhasználói vagy lehetséges vevői, akik támaszkodni kívánnak egy szállító irányítási rendszerére, vagy lehetnek szervezetek, amelyek az érdekeiket képviselik.
  4. Harmadik fél által végzett értékelési tevékenység: Értékelési tevékenység, amelyet az a személy vagy testület végez, aki, vagy amely független mind attól a személytől vagy szervezettől, aki, vagy amely a tárgyat szolgáltatja, mind a tárgy használatával kapcsolatos érdekektől.

Mind a hatóságok (építési, környezetvédelmi, nukleáris stb.), mind a piac visszaigazolta a minisztériumok közigazgatási szakemberei számára, hogy az 1997 eleje óta működő kétszintű (területi, országos) mérnöki kamarai minősítési rendszer kielégíti a harmadik fél által végzett független értékelési rendszer kritériumait. Az elmúlt 15 év alatta az MMK kétszintű (területi, szakmai) személyminősítő rendszere által bizonyította, hogy hivatásrendi köztestületként közfeladatokat ellátó, megbízható hatóság. A területi (megyei) mérnöki kamarák titkárai a műszaki szakértők előzetes ellenőrzését végző elsőfokú hatóságok, az MMK főtitkára másodfokú hatósági jogkörrel rendelkezik, csak így lehetünk együtt a hiteles országos tervezői, szakértői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői névjegyzék gazdája. Az atomenergia területén a Minősítési Ügyrendnek megfelelően a tizenegy fős MB elnöke a beérkező kérelmek elbírálását az MB háromfős Eljáró Minősítő Bizottságra (EMB) bízza, melyhez indokolt esetben még külső szakértőt is felkér. Az eddig jelentkezett több mint százhetven fő közül a feltételeknek mindenben megfelelő több mint száz fő sikerrel vette az akadályt, így megjelenhettek a minősített szakértők publikus adata az MMK honlap (www.mmk.hu) Névjegyzék könyvtárában. Ezt kiegészítve, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Portálján a Társaság Minőségfelügyeleti Főosztály Minőségbiztosítási Csoportja által gondnokolt nukleáris minősítéssel rendelkező szállítók listájába integráltuk a minősített szakértők aktuális névsorát és jogosultságait is.

Minőségügyi szakmérnökként, a jelzett tizenhat szakterületből kiragadott példaként az alábbiakban mutatom be a nukleáris minőségügy terén (NSZ-16) tevékenykedők számára előírt követelményeket.

Szakterület: Minőségirányítás, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és minőségfelügyelet.

Szakterület leírása: Minőségközpontú irányítási rendszerek tervezése, felügyelete és működtetése; minőségellenőrzés és megfelelőség-értékelés; projektek minőségbiztosításának felügyelete.

Képesítési feltétel: BSc vagy MSc szintű minőségbiztosítási mérnök, minőségügyi szakmérnök vagy szakember, minőségirányítási szakmérnök vagy szakember.

Gyakorlati feltétel: Minőségügy terén tervezési tevékenység, felülvizsgálati gyakorlat, nemzetközileg elfogadott kódokkal végzett, igazolt elemző, ellenőri tevékenység, publikációk, előadások, validált vizsgálati jelentések.

A 2011. december 11-től hatályos szabályok egyrészről a szakértők érdekeit szolgálják, hiszen a hatóság nyilvános, ismert, előre rögzített feltételek alapján dönti el, hogy elfogadható-e az adott szakértő és szakvéleménye, másrészről szolgálják a hatóság és az atomenergia alkalmazóinak (engedélyesek) érdekeit, mert nem kell eljárásonként külön-külön megvizsgálni a szakértő alkalmasságát, ezzel a szakvéleménnyel nyújtott segítség hatékonyabbá válik. Az új jogszabályok révén tehát tisztább, átláthatóbb, garanciákkal övezett szabályozási környezet valósult meg, amely valamennyi érintett érdekeit figyelembe veszi.

Mivel az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők egy-egy hatósági eljárás alapjául szolgáló iratanyag részét képező szakvéleményt készítik el, így az engedélyesek (az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. , a BME Nukleáris Technikai Intézet, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., stb.) valamint a szektorba (be)szállító cégeknek is érdeke, hogy minél több jól felkészült, a jogszabályok által előírt követelményeknek megfelelő mérnök jelentkezzen a kamarai honlapokon (www.tmmk.hu és www.mmk.hu) meghirdetett minősítési eljárásokra.

(Összeállitotta: Sipos László minőségügyi szakmérnök,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minőségbiztosítási vezető mérnöke)

2012. november