2020

�j eur�pai strat�gia a versenyk�pes, fenntarthat� �s biztons�gos energi��rt

Fenti c�mmel az Eur�pai Bizotts�g november 10-�n hozta nyilv�noss�gra 2020-ig sz�l� energetikai akci�terv�t (Communication on Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy). A k�zlem�ny felv�zolja a f�bb megt�rgyaland� t�m�kat a magyar EU parlamenti eln�ks�g ideje alatt megrendezend� els� EU Energetikai Cs�cstal�lkoz�ra.

B�r a f� hangs�ly az energiatakar�koss�gon �s a p�n-eur�pai integr�lt energia-piac megteremt�s�n van, az anyag elismeri az atomenergia hozz�j�rul�s�t a kis kibocs�t�s� gazdas�g l�trehoz�s�hoz �s az EU hossz� t�v� versenyk�pess�g�nek biztos�t�s�hoz.

A dokumentum atomenergi�t �rint� f�bb meg�llap�t�sai a k�vetkez�k:

Az EU energia technol�gi�j�nak �s innov�ci�j�nak vezet� szerep�t n�gy meghat�roz� projekt fogja biztos�tani: intelligens h�l�zatok, innovat�v energiat�rol�s, m�sodik gener�ci�s bio�zemanyag-kutat�s, intelligens v�rosok – partners�g az energiamegtakar�t�s�rt.

G�nther Oettinger EU energiabiztos az �j strat�gi�r�l sz�lva kijelentette: "az energia kih�v�s mindannyiunk pr�b�ja lesz. Energiarendszer�nk �t�ll�t�sa egy �j, fenntarthat�, biztons�gos p�ly�ra id�ig�nyes folyamat, de az ambici�zus d�nt�seket m�r most meg kell hoznunk. A hat�kony, versenyk�pes �s kis kibocs�t�s� gazdas�g megteremt�se c�lj�b�l eur�pai form�ra kell alak�tani energiapolitik�nkat �s n�h�ny fontos priorit�sra kell koncentr�lnunk."

A Foratom �dv�z�lte az �j enerA Foratom �dv�z�lte az �j enerA Foratom �dv�z�lte az �j energiastrat�giai kezdem�nyez�st. Santiago San Antonio a szervezet vez�rigazgat�ja kijelentette: "ez a strat�giai dokumentum bizony�tja, hogy a val�ban l�tezik az atomenergia politikai t�mogat�sa EU szinten. Tov�bb� hat�rozottan al�t�masztja, mennyire l�tfontoss�g� Eur�pa vezet� szerep�nek fenntart�sa az atomenergetika �s az atomenergetikai kutat�sok tov�bbi t�mogat�s�nak ter�let�n."

Forr�s: FORATOM, EU sajt�k�zlem�ny

(�sszes�llitotta: Dr. Szerbin P�vel)

2011. janu�r


2020

�j eur�pai strat�gia a versenyk�pes, fenntarthat� �s biztons�gos energi��rt

Az Eur�pai Bizotts�g november 3-�n nyilv�noss�gra hozta direkt�va-tervezet�t, melyben felk�ri a tag�llamokat nemzeti programok k�sz�t�s�re, hogy mikor, hol �s hogyan fogj�k l�trehozni �s m�k�dtetni a radioakt�v hullad�k v�gleges elhelyez�s�re szolg�l�, a legszigor�bb biztons�gi el��r�soknak megfelel� t�rol�ikat. Ebb�l az alkalomb�l G�nther Oettinger, az EU energia�gyi biztosa �gy nyilatkozott: "Gondoskodnunk kell arr�l, hogy biztons�gi el��r�saink a lehet� legmagasabb szint�ek legyenek, hogy polg�rainkat, vizeinket �s a f�ldjeinket megv�dj�k a radioakt�v szennyez�s kock�zatait�l.";
Az anyag lesz�gezi, hogy a radioakt�v hullad�k hossz� t�v� biztons�gos kezel�s�re szolg�l� technol�gia rendelkez�sre �ll, a javasolt EU direkt�va megk�nny�ti a megval�s�t�st. B�r a t�bbi toxikus hullad�khoz k�pest az eddig felhalmoz�dott radioakt�v hullad�k mennyis�ge csek�ly, a jogilag k�telez� �rv�ny� szab�lyoz�s fontos a k�vetelm�ny ahhoz, hogy a tag�llamok v�gre meghat�rozz�k �s hossz� t�von meg is val�s�ts�k nemzeti hullad�kkezel�si programjukat.

Az ir�nyelv konkr�tan a k�vetkez�kr�l rendelkezik:

A javasolt direkt�v�t komment�lva Santiago San Antonio a Foratom vez�rigazgazgat�ja kijelentette: "az Eur�pai Uni�ban a kisaktivit�s� hullad�k, amely a k�pz�d� radioakt�v hullad�k 85%-a, m�r biztons�gosan elhelyeztetett. �r�m�nkre szolg�l, hogy a direkt�va elismeri azt a vil�gm�ret� tudom�nyos-technikai konszenzust, hogy a nagyaktivit�s� hullad�k (vagy a ki�gett f�t�elemek, amennyiben azokat hullad�knak tekintj�k) m�lys�gi geol�giai elhelyez�se a legbiztons�gosabb �s legfenntarthat�bb opci� - mint azt az elm�lt 30 �v kutat�munk�ja is bizony�tja."

A Greenpeace, b�r elismeri, hogy a direkt�va-javaslat hozz�j�rul az �tl�that�s�g n�vel�s�hez a radioakt�v hullad�k kezel�s�nek t�mak�r�ben, kijelentette: "ez a javaslat nem sokkal t�bb, mint egy PR-fog�s azzal a c�llal, hogy meggy�zze az eur�pai k�zv�lem�nyt a radioakt�v hullad�kkezel�s megval�s�that�s�g�r�l. Ami nek�nk val�j�ban kellene, az egy hat�rozott sz�nd�k amely annak a vesz�lynek a cs�kent�s�re ir�nyul, hogy a radioakt�v hullad�kot a j�v� gener�ci�kra �s a k�rnyezetre terhelj�k. M�rn�ki zsenialit�sra lenne sz�ks�g a feh�rizz�sig forr� �s rendk�v�l vesz�lyes radioakt�v hullad�k biztons�gos m�lys�gi geol�giai elhelyez�s�re legal�bb olyan hossz� id�re, am�g az emberis�g l�tezik a f�ld�n. El�gtelen a tudom�nyos ismeret �s jelenleg nem l�tezik egyetlen lerak�hely sem, b�r a Bizotts�g arra hivatkozik, hogy ez egy bizony�tott m�dszer. Att�l f�l�nk, hogy a nagyaktivit�s� radioakt�v hullad�k n�h�ny sz�zezer �v alatt �tt�r a v�zb�zisokba."

Forr�s: Eur�pai Bizotts�g, FORATOM

(�sszes�llitotta: Dr. Szerbin P�vel)

2011. janu�r